Vad innebär den nya spellagen?

Från och med 1 januari 2019 gäller en ny lag för spel om pengar i Sverige. Här följer en snabbgenomgång av den nya spellagen.

Alla spelbolag som vänder sig till svenska konsumenter måste vara licensinnehavare. Licens fås från Spelinspektionen (före detta Lotteriinspektionen).

Tillämpningsområde

Spellagen gäller för spel om pengar som tillhandahålls i Sverige.

Krav på spelverksamhet

Spelverksamheten ska vara lämplig ur allmän synpunkt och bedrivas på ett sunt och säkert sätt under offentlig kontroll vilket bl.a. innebär

  1. att spelen ska ha ett högt konsumentskydd,
  2. att det ska råda hög säkerhet i spelen,
  3. att de negativa konsekvenserna av spelande ska begränsas, och
  4. att spel inte ska användas som ett stöd för kriminell

Licensgivning

En spelmyndighet fattar beslut om licens. Licens ges för viss tid om högst fem år och får förenas med villkor.

Licenser

Spellagen innehåller sex olika typer av licenser.

Statligt spel

Licens för statligt spel får i huvudsak ges för att tillhandahålla kasinospel på ett kasino, spel på värdeautomater och vissa former av lotterier. En sådan licens får endast ges till ett direkt eller indirekt helägt statligt aktiebolag.

Spel för allmännyttiga ändamål

Licens att tillhandahålla spel till förmån för allmännyttiga ändamål får omfatta vissa former av lotterier. En sådan licens får endast ges till en ideell förening eller ett registrerat trossamfund som har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål.

Kommersiellt onlinespel

Licens för kommersiellt onlinespel får ges för att tillhandahålla kasinospel, online-bingo och datorsimulerat automatspel och är öppen att söka för marknadens aktörer.

Vadhållning

Licens för vadhållning får omfatta vadhållning online och annan vadhållning, såsom vadhållning som avser utfallet på elektroniskt simulerade sporthändelser. Denna licensform är också öppen att söka för samtliga aktörer på marknaden.

Landbaserat kommersiellt spel

Licens att tillhandahålla landbaserat kommersiellt spel får omfatta kasinospel som inte sker på kasino, spel på varuspelsautomater och kortspel i turneringsform under vissa angivna förutsättningar. Licensen kan sökas av marknadens aktörer.

Spel på fartyg i internationell trafik

Licens att tillhandahålla spel på fartyg i internationell trafik får omfatta spel på penning- och värdeautomater samt kasinospel som inte sker online eller på ett kasino.

Licenshavarnas samarbeten

För att en licenshavare ska få tillhandahålla spel i samarbete med företag utomlands, genom spelombud eller med hjälp av t.ex. ett serviceföretag, ska särskilda krav uppfyllas. Ansvaret för spelverksamheten vilar på licenshavaren.

Registrering av spelare

En licenshavare ska registrera den som vill delta i spel och fastställa en spelares identitet innan spel får påbörjas. Regeringen eller myndighet som regeringen bemyndigar får meddela undantag från registreringsskyldigheten.

Spelkonton

Licenshavare med licens för onlinespel ska för varje registrerad spelare öppna ett spelkonto. Alla ekonomiska transaktioner till och från spelkontot ska registreras. Licenshavaren ska ge spelaren tillgång till information kopplat till spelkontot.

Spelansvar

En licenshavare ska skydda spelare mot överdrivet spelande och hjälpa spelare att minska sitt spelande när det finns anledning till det (omsorgsplikt). Licenshavaren ska följa registrerade spelares spelbeteende för att kunna motverka problem med överdrivet spelande.

Möjlighet ska finnas för spelare att stänga av sig från spel. Spelmyndigheten ska upprätta och föra ett register över spelare för tillfällig eller permanent avstängning hos alla spelföretag.

Åldersgräns på 18 år införs för att få spela och den som är under 20 år får inte ges tillträde till ett kasino.

Det är inte tillåtet för en licenshavare att erbjuda eller lämna kredit för insatser i spelet.

Det är inte tillåtet för en licenshavare att erbjuda eller lämna erbjudanden om bonus annat än vid det första tillfälle som spelaren deltar i ett spel.

Marknadsföring

Krav på måttfullhet gäller vid marknadsföring av spel. Marknadsföring enligt första stycket får inte rikta sig särskilt till barn eller ungdomar som inte har fyllt 18 år. Marknadsföring får inte riktas direkt till en spelare som på egen begäran stängt av sig från spel eller som blivit avstängd av en licenshavare.

Ansvaret för marknadsföringen ska ligga på licenshavarna. Spelmyndigheten har möjlighet att ingripa om kraven på marknadsföringen inte följs.

Tekniska krav

Den som tillhandahåller spel ska uppfylla tekniska krav på spelsystem, affärssystem, dragningsutrustning, fysiska lotter och fysiska bingobrickor som har meddelats i föreskrifter med stöd av denna lag.

Behandling av personuppgifter

Spelmyndighetens och licenshavarnas behandling av personuppgifter tydliggörs. Behandlingen får begränsas av regeringen.

Skatt

Skatt på licenspliktigt spel ska tas ut med 18 procent. Spel för allmännyttiga ändamål ska fortsatt vara skattebefriat.

Tillsyn och andra åtgärder

Spelmyndigheten utövar tillsyn på spelområdet. Spelmyndigheten får förordna särskilda kontrollanter för att utföra tillsynsuppgifter. Om en licenshavare åsidosätter sina skyldigheter enligt spellagen eller föreskrifter och villkor som meddelats med stöd av denna lag ska spelmyndigheten förelägga licenshavaren att vidta rättelse eller besluta om förbud, ändring av villkoren eller anmärkning. Om överträdelsen är allvarlig ska licensen återkallas eller, om det är tillräckligt, varning meddelas. En varning får förenas med sanktionsavgift.

Spelmyndigheten får ingripa mot den som tillhandahåller spel och som överträder en bestämmelse i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism eller föreskrifter som har meddelats med stöd av den lagen.

Det införs möjlighet att blockera betalningstransaktioner mellan spelare och olicensierade spelföretag. Spelmyndigheten kan också förelägga internetleverantörer att upprätta varningsmeddelanden för webbplatser som erbjuder spel utan licens.

Straff och sanktioner

Ett skärpt sanktionssystem föreslås för att begränsa den illegala konkurrensen från olicensierade spelföretag. Höjda straffskalor för olovlig spelverksamhet och för främjande av illegalt spel samt den nya brottsrubriceringen spelfusk (matchfixning) föreslås.

Avgifter och överklagande

Avgifter får tas ut i ärenden om licens, tillstånd, registrering och tillsyn enligt denna lag. Beslut enligt spellagen överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Källa: Regeringen

Mer från WikiBet:

Tips: Spelbolag med svensk licens

No coupons found.

18+ | Spela ansvarsfullt | Stödlinjen.se | Erbjudandet gäller nya spelare från 1 juli 2020 och framåt. Min. insättning 100 kr. Bonusen är giltig i 60 dagar

Sidebar